លោកគ្រូ និង អ្នកស្រី David Alison ព្រមទាំងគ្រួសារ ពួកគាត់ចូលមកដល់កម្ពុជាដំបូងតាមរយៈនិកាយ C&MA ឆ្នាំ ១៩២៣

Rev. and Mrs. David Alison and Family, about 1938. They first entered Cambodia with the C&MA in 1923
លោកគ្រូ និង អ្នកស្រី David Alison ព្រមទាំងគ្រួសារ ពួកគាត់ចូលមកដល់កម្ពុជាដំបូងតាមរយៈនិកាយ C&MA ឆ្នាំ ១៩២៣

답글 남기기

이메일 주소를 발행하지 않을 것입니다. 필수 항목은 *(으)로 표시합니다