លោកគ្រូ Arthurនិងអ្នកស្រី Esther Hammond ព្រមទាំងគ្រួសារ,ក្នុងឆ្នាំ ១៩៣៦.

លោកគ្រូ Arthurនិងអ្នកស្រី Esther Hammond ព្រមទាំងគ្រួសារ,ក្នុងឆ្នាំ ១៩៣៦.
Rev. Arthur and Mrs. Esther Hammond, and family, 1936

답글 남기기

이메일 주소를 발행하지 않을 것입니다. 필수 항목은 *(으)로 표시합니다