លោកគ្រូ Arthurនិងអ្នកស្រី Esther Hammond ព្រមទាំងគ្រួសារ,ក្នុងឆ្នាំ ១៩៣៦.

លោកគ្រូ Arthurនិងអ្នកស្រី Esther Hammond ព្រមទាំងគ្រួសារ,ក្នុងឆ្នាំ ១៩៣៦.
Rev. Arthur and Mrs. Esther Hammond, and family, 1936

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *